Gujarati Christian Fellowship
NameAuthor
આકાશ મહેક મહેક ધરતીની પ્રીતથીLillian Proctor
આમોસનો પત્રોRev. Himatlal Ashirwad
અંતરનાં અજવાળાંDr. Hamilton Satvedi
આત્મામાં સ્વપ્નો તથા સંદર્શનોBart Druckenmiller
આતમનાં ઓસડPratapbhai Contractor
આત્મિક સંસારSadhu Sundarsingh
આત્મિક જીવનSadhu Sundarsingh
આવો ભૂલકાંMrs. Harrietben A. John
આઝાદીનો લડવૈયોMax Bolliger
અબ્દુલ્લાRev. Himatlal Ashirwad
એસ્તેરRev. Norman Duncan
અજાયબ ભવિષ્યવચનો મુકિત-યોજનાનાં સાત પર્વRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
અમ્રિતાંManubhai V. Christian
અનેક માની આંસુભરી પ્રાર્થનાનાં પરિણામRev. Dr. Jayanand I. Chauhan and Mrs. Jayvantiben J. Chauhan
અનુકૂળ સંજોગો બહારની મુસાફરીઓRev. David W.F. Wong
અનોખી ઈઝરાયલ પ્રજાRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
અરમાન નાટ્યસંગ્રહBenjamin Suvartik
અયૂબDr. Emmanuel Christian
એ શી તરેહનું માણસ છે?Santilal Khu Khristy
બહાદુર ગોવાળિયોMax Bolliger
બારાબ્બાસMarie Corelli
બેન-હરLew Wallace
ભલો ભરવાડRev. Dr. R. M. Rathod
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 1Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 2Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 3Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 5Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 6Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 10Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 11Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલ અભયાસ ભાગ 12Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઇબલ આધારિત બાળ નાટિકાઓ ( બાળવિભાગ )Vimlaben Macwan
બાઈબલ કવીઝJaswant Joseph Khristy
બાઈબલનો અવાજ સાંભ્ળો આજRameshchandra Frank
બાઈબલનો ગુજરાતી તરજુમો અને ઈશ્વરે પોતે ઉચ્ચારેલાં વિશેષનામRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલની સરળ વાર્તાઓGeorge and May Ingram
બાઈબલનો શબ્દકોશRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
બાઈબલનો વિવેચનપૂર્ણ માહિતીકોશ ભાગ 2Rev. Dr. Jayanand I. Chauhan
ચાર્લ્સ હેડન સ્પર્જનનું નવું જીવન-ચરિત્રDr. Ravikant Parmar
ચોથા માગીની કથાRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
દાનિયેલનું પુસ્તક અને પ્રભુનું પુનરાગમનRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
ડેવિડ બાઉમનSurendra Asthavaade
ડેવિડ બ્રેઈનર્ડRev. S. D. Parmar
દાઉદ ભકતના પસંદિત ગીતો આધારિત મનનRev. Dr. R. M. Rathod
દૈનિક મનનGujarat Tract and Book Society
દૈનિક પ્રકાશRev. Devdoot B. Chauhan
ધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાનRev. Graham Milligan
ડૉ. ઈ. સ્ટેંન્લી જૉન્સ - માનવ સંદેશDr. E. Stanley Jones
દુઃખ થ્વારા શિક્ષણJ. S. Rutherford
દાનીએલની વાર્તાGospel Literature Service
ફબીઓલાKumar Sohan
ફૂલદાનીMrs. Indumatiben V. Harry
ફૂલની ટોપલીChristoph Von Schmid
ફિલીપીઓને પત્રનો સંદેશAlek Motiyar
ગિરિપ્રવચનનો સંદેશJohn R. W Stott
ગીતોના ગીતનો સંદેશTom Gladhill
ગીતશાસ્ત્ર વિવેચનA. P. Carlton
ગુરુને ચરણેSadhu Sundarsingh
ગુજરાત ટ્રાકટ એન્ડ બુક સોસાયટીનો ઈતિહાસGujarat Tract and Book Society
હિબ્રઓને પત્રનો સંદેશRaymond Brian
ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કારAugustine Christian
ઈશ્વર્વિધાનો પારિભાષિક કોશR.B. Desai
ઈસુ ખ્રિસ્તAacharch Dayaprakash
ઈસુ ખ્રિસ્ત નું પુનરાગમનPratap Jethalal Contractor
ઈસુના પગલે પગલેRev. Dr. Jayanand Chauhan
જેમ્સ હડસન તેલરRev. S. D. Parmar
જનસામાન્ય માટે બાઈબલની માર્ગદર્શિકાNorman Duncan
જીવન જીવી જાણનારાં અપંગોBasil Miller
જીવન પરિમલSamuel K. Trajkar
જીવન સાફલ્ય ને મનનShantilal Khu. Khristy
જીવનનાં જળPratapbhai Contractor
જખમ અને જીવનConnie Griffith
જોષ જોવાનું પાપRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
જૂનો કરાર તેની રચના તથા તેનો સદેશોRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
જુવાનો અને વૃદ્ધોને સારૂ બોધભાષણોRev. R. S. Dicky
કાળવૃત્તાંતનો સંદેશોMichael Wilcock
કલશોરManubhai K. Kahmdar
કલ્યાણીAsha
કલરવBhagvatprasad Chauhan
કલરવ ભાગ - 2Bhagvatprasad Chauhan
કરિંથવાસીઓને લખેલા પહેલા પત્રનો સંદેશોDavid Prior
ખાલી કબરનો ચુકાદોRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
ખ્રિસ્તી ઈશ્વરવિધાનાંતત્વોRev. W. Graham Milligan
ખ્રિસ્તી કુટુંબLeslie and Winifred Brown
ખ્રિસ્તી કુટુંબ અને ઘરPratap J. Contractor
ખ્રિસ્તી મંડળીનો ઈતિહાસRev. Manilal C. Parekh
ક્ષિતિજને પેલે પારથીRev. Hemantkumar J. Parmar
કૂવો વાડિસBipin Aajad
ક્રોસ કથાનાં પાત્રોDr. Prabhakar Parmar
કૌટુંબિક વેદી અથવા કુટુંબની ભક્તિસભાRev. Prof. Dhanjeebhai Feekirbhai
કરિંયવાસીઓને લખેલા બીજા પત્રનો સંદેશોPaul Barnet
મારા પ્રભુ અને મારા દેવChristine M. McQueen
મધમધતાં ફૂલડાંCharles M. Khristy and Lillian C. Khristy
માણસ કોણ છેPratap J. Contractor
મનનિકાClement Dyers
માર્ગદર્શિકાRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
માર્કનો સંદેશોDonald English
મિલેનિયમનો સ્વામીRev. Emmanuel S. Kant
મુક્તિને માર્ગેSurendra Asthavadi
મને પ્રાર્થના કરતાં શીખવોRev. W. E. Sangster
નિર્મળાInderson Dongrey
નાઝરેથનાં ઈસુPratap J. Contractor
નાતાલની વાતોSurendra Asthavadi
નકલંક અવતારRev. Ramsingh Khandas and Rev. James Ukabhai
પડદાની પેલી પારSister Gulshan Esther And Vito Toon
પાલેસ્તાઈન અને બાઈબલDenice Baly
પંડિતા રમાબાઈની સાક્ષીPandit Ramabai
પરિશ્રમની કેડીઓ - ભાગ 1Chotubhai G. Parmar
પરિશ્રમની કેડીઓ - ભાગ 3Chotubhai G. Parmar
પરોટિયે પ્રાણાર્પણBerth M. Peterson
પતંગિયાંManubhai K. Kahmdar
પવિત્ર આત્મા વિષે વિચારRev. Dr. G. K. Satvedi
પવિત્ર ભૂમિ ઈઝરાયલનો પ્રવાસChotubhai G. Parmar
પવિત્રશાસ્ત્રનો અભ્યાસીRev. Ramsingh Khandas
પવિત્ર શાસ્ત્રની 24 વાર્તાUnknown
પવિત્ર યુદ્ધJohn Bunyan
પિતરનો પહેલો પત્રDr. Emmanuel Christian Krut
પિતૃઓના કૂવાRev. Dr. W. Graham Mulligan
પ્રભુ ઈસુ ભારત કાશ્મીર તિબેટમાં કદી આવ્યા જ નથીRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
પ્રભુનું જીવન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાયRev. Dr. Ves Doganbog
પ્રબોધકો અને તેમનાં કાર્યોFaith Bauman
પ્રાર્થનાRev. Hemantkumar J. Parmar
પ્રેમનું પરાક્રમDr. E Stanley Jones
પ્રેમ આનંદ શાંતિWBTC India
પ્રેમનો પ્રકાશClement Dyers
પૂર્વની ત્રણ માગી પત્નીઓMarel Brown
પુલ્પિટ હેલ્પ્સ ભાગ - 1Rev. B. S. Parmar
પુલ્પિટ હેલ્પ્સ ભાગ - 2Rev. B. S. Parmar
પુલ્પિટ હેલ્પ્સ ભાગ - 3Rev. B. S. Parmar
પુલ્પિટ હેલ્પ્સ ભાગ - 5Rev. B. S. Parmar
પુનરુત્થાનો ન્યાયકાળો અને પ્રભુનું પુનરાગમનRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
રાજાનો કેદી દાનિયેલMax Bolliger
રશિયા ઈઝરાયલ અને બાઈબલRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
રેવ. થોમાભાઈ પાથાભાઈMr. Clementbhai Dyers
રાજાઓનો રાજાRev. John H. Devy
રકતવર્ણી ગુલમહોરGayeshbhai K. Parmar
રાજરાજેશ્વરBhagvat Prasad Chauhan
રેલો અને ગીતોRev. Dr. W. Graham Mulligan
સાચો મિત્રMichael S. Christian
સાચું મોતીSadhu Sundarsingh
સાધુ સંદરસિંગSadhu Sundarsingh
સાચું જીવનSadhu Sundarsingh
સમૃદ્ધ ખ્રિસ્તી જીવનPastor David Searl
સપનાં ઉકેલનાર યોસેફMax Bolliger
શરણાગતિUnknown
શાસ્ત્રપ્રતીકદરોક કોશRev. Ramsingh Khandas
સત્યની શોધSadhu Sundarsingh
સેવન્થ-ડે એડવેન્ટિસ્ટ્સ કોણ છેRev. R. H. S. Boyd
શિખધર્મ નિસ્ર્પણRev. Hamilton Aasirvad
સોનેરી કિરણોTimothybhai Christian
સૌથી મહાન વિજેતાG. D. James
સ્ત્રી રત્નોRev. Dr. G. K. Satvedi
સ્ત્રી-પુરૂષ સંબંધWalter Trobisch
સુવાકય સંદેશArjunbhai Christian
સ્વર્ગ યાત્રાJohn Bunyan
ટેકરીઓનો સાદDr. Billy Graham
તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરDr. Billy Graham
તમારા સંજોગોના સંચાલકRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
તંત્રીસ્થાનેથીMrs. Jayvantiben Chauhan and Mr. Albertbhai Bhobhar
The Great EscapeBSI Comics
ધી રોબDr. Isudas
ટૈટસF.M. Kingsley
ઉત્પત્તિનો સંદેશ 12 - 50Joyce G. Baldwin
ઉપલી મેડીGujarat Tract and Book Society
વધસ્તંભની વાટેBhagvatprasad Chauhan
વધસ્તંભનાં સપ્તવચનBhagvatprasad Chauhan
વધસ્તંભ એજ સ્વર્ગSadhu Sundar Singh
વધસ્તંભની વાટેRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
વધામણીની વાતોSurendra Asthavadi
વધસ્તંભ અને ચપ્પુDavid Wilkerson
વાસ્તે વિસામેBhagvat Prasad Chauhan
વાસ્તવિકતા તથા ધર્મSadhu Sundar Singh
વિશ્વવ્યાપી જળપ્રલયRev. Dr. Jayanand I. Chauhan
વહાલાં પંખીડાંUsha P. Harry
વિલિયમ કેરીRev. S. D. Parmar
વેસ્લિયન પ્રણાલી મુજબનું ભક્તિયુકત જીવનDr. Steve Harper
યાત્રાકારી ભાગ - 2John Bunyan
યોનેકોYonako Tahara
ઝેરાહChanchunbehn Devjibhai
ઝબકાર અને ઝાંખીPiyush S. Christian
મારા પસંદ કરેલાBakht Singh